Home   Activiteiten   Nieuwe (vracht)wagens   Occasies vrachtwagens   Occasies wagens GDPR

 


PRIVACY VERKLARING GARAGE FREDDY WILLEMS BVBA

Ons adres: Steenweg op Vilvoorde 350 1745 opwijk
uw contactpersoon GDPR: Willems Veerle, info@freddywillems.be

Ons privacybeleid
Garage Freddy Willems bvba respecteert de privacy van al haar klanten, contactpersonen en persoonlijke data. In deze privacy verklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze gegevens door ons zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Wij verwerken uw gegevens volgens Verordening 5 EU 2016/679 van het Europese Parlement en de raad van 27/04/2016, u misschien beter bekend onder de naam GDPR-AVG.

Persoonsgegevens die we verwerken:
Garage Freddy Willems bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Omdat we open en transparant willen zijn, vermelden wij welke gegevens we bewaren en met welk doel.

Het algemeen doel van Garage Freddy Willems bvba is klantenbeheer in het kader van een overeenkomst:
- Het tot stand brengen van een contractuele relatie als gevolg van een bestelling, offerte, aankoop en/of werkplaatsafspraak
- Het beheren van uw voertuiggegevens voor het correct uitvoeren van onderhoud en herstellingen, inclusief garanties en onderhoudscontracten
- Het opvolgen van uw voertuiggegevens m.b.t. rijstijl van uw chauffeurs en verbruik (mits u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven).
Op basis van een gerechtvaardigd belang kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor:
- Direct marketing om nieuwe producten en diensten aan te bieden in lijn met de reeds verstrekte diensten en/of producten
- Opvolging van onze voertuigen die u aangeboden worden als vervangvoertuig voor de periode van herstelling en/of onderhoud
- Bevragingen door ons of onze invoerder MTB-MAN m.b.t. klantentevredenheid/producttevredenheid

Gegevens die we verwerken: identificatiegegevens om u te contacteren(naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres), elektronische lokalisatie en gevens van uw voertuigen (mits toestemming ), beroep en betrekking verwant aan uw functie binnen uw bedrijf.

Garage Freddy Willems bvba verwerkt enkel gegevens voor bovenvermelde doeleinden. Indien Garage Freddy Willems bvba gebruik maakt van gegevens bekomen van derden, zijn er passende waarborgen dat deze gegevens rechtmatig zijn verkregen en enkel voor het overeengekomen doel gebruikt worden.

Mocht U het niet langer gewenst vinden om gecontacteerd te worden en/of indien u niet langer wenst dat wij uw gegevens verwerken, laat het ons dan weten, er rekening mee houdend dat sommige gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Bewaartermijn:
Wij bewaren uw persoonsgegeven niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Delen van gegevens:
Wij delen uw gegevens enkel in het kader van de overeenkomst en onder gerechtvaardigd belang met de invoerder MAN-MTB. Uw gegevens zullen niet gedeeld worden voor andere doeleinden. We hebben duidelijke afspraken met onze verwerkers en opdrachtgevers dat gegevens niet verder worden doorgegeven aan derden. Met de bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht , sluiten wij een verwerkerovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Garage Freddy Willems bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Al de gegevens blijven binnen Europa waarvoor er passende beveiligingsmaatregelen zijn afgedwongen.

Uw gegevens zijn beveiligd
Garage Freddy Willems bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot onze IT-systemen zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van een misbruik ,neem dan contact met ons op (zie contactpersoon). U heeft rechten!

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen; tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens te bewaren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw gegevens te laten overdragen. Aan uw verzoek zullen wij zo snel mogelijk gevolg geven.

Indien U meent dat Garage Freddy Willems bvba niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op enigerlei wijze de wetten en de regelgeving overtreedt, heeft u het recht klacht in te dienen bij de Commissie van de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer CBPL: www.privacycommission.be

Heeft U nog vragen?
Voor alle vragen met betrekking tot deze privacy verklaring en/of verwerking van uw persoonsgegevens, kan u terecht bij onderstaande co÷rdinaten. Deze Privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.

Contactgegevens:
Garage Freddy Willems bvba
Steenweg op vilvoorde 350
1745 Opwijk
Tel :052/35 87 72
Mail : info@freddywillems.be